• RU
  • LV
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Abone.lv noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) ir līguma (tālāk tekstā – Līgums) noteikumi par tādu preses izdevuma abonementa, turpmāk – Abonements, iegādi, kas veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ABONE.LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40203082088, juridiskā adrese: Braslas iela 29-6, Rīga, LV-1084, Latvija (tālāk tekstā – “ABONE.LV”) interneta vietnē www.abone.lv (tālāk tekstā – abone.lv).
1.2. Noteikumi tiek publicēti abone.lv un tie ir spēkā līdz brīdim, kad abone.lv tiek publicēti jauni noteikumi.
1.3. Veicot Abonementa apmaksu vai, ja maksa nav paredzēta, apstiprinot abone.lv pirkuma grozu, Abonementa pircējs, turpmāk tekstā – Klients,  apstiprina, ka pilnībā piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. LĪGUMA NOTEIKUMI

2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad ABONE.LV saņemta Abonementa maksa. Ja maksa par Abonementu nav paredzēta, Līgums stājas spēkā, apstiprinot abone.lv pirkuma grozu. Līgums ir spēkā visā Abonementa termiņā un zaudē spēku līdz ar Abonementa termiņā pēdējā izdotā abonētā preses izdevuma eksemplāra piegādi Klientam. 
2.2. Pēc Līguma stāšanās spēkā ABONE.LV apņemas sniegt Klientam Noteikumos noteikto informāciju un apstiprināt Līguma stāšanos spēkā, nosūtot attiecīgo informāciju un apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, ja Klients ir veicis pasūtījuma apmaksu abone.lv
2.3. Darbības, kas jāveic, veicot Abonementa pirkumu:
2.3.1. jāizvēlas preses izdevums(i);
2.3.2. jānorāda izvēlētā preses izdevuma abonēšanas perioda sākuma un beigu datums;
2.3.3. jānorāda izvēlētā preses izdevuma eksemplāru skaits;
2.3.4. jānorāda izvēlētā preses izdevuma piegādes adrese;
2.3.5. jānorāda Klienta vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām), Klienta tālruņa numurs, e-pasts, adrese;
2.3.6. jānorāda cita informācija, kas ir nepieciešama ABONE.LV, lai nodrošinātu izvēlētā preses izdevuma piegādi;
2.3.7. jāizvēlas maksājuma veids;
2.3.8. jāveic maksājums;
2.3.9. jāsaņem apstiprinājums e-pastā, ka Līgums ir stājies spēkā, ja Klients ir veicis pasūtījuma apmaksu abone.lv
2.4. Klientam ir jānodrošina piekļuve abonētā preses izdevuma piegādes adreses pastkastītei (piemēram, ja kāpņu telpa ir slēdzama un piegādātāja rīcībā nav attiecīgās kāpņu telpas atslēgas, Klientam ir pienākums nodrošināt piegādātāja pastnieka piekļuvi pastkastītei abonētā preses izdevuma piegādes dienā un laikā).
2.5. Klientam jānodrošina, lai Klienta mājdzīvnieki neapdraudētu abonētā preses izdevuma piegādātāju, kad tas veic abonētā preses izdevuma ievietošanu piegādes adreses pastkastītē.
2.6. Klientam jānodrošina slēdzama pastkastīte bez bojājumiem un ar attiecīgajiem apzīmējumiem (dzīvokļa numurs, juridiskas personas nosaukums, u.t.t.), kas nepārprotami norāda pastkastītes/saņēmēja adresi un/vai īpašnieku.
2.7. Lai mazinātu iespējamās datu ievadīšanas kļūdas Klientam iegādājoties Abonementu abone.lv, tiek nodrošināti atsevišķi lauki izvēlētā preses izdevuma piegādes adreses norādīšanai, kuros ierakstīt pilsētas, apdzīvotas vietas, ielas nosaukumu, mājas numuru, dzīvokļa numuru, durvju kodu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

3. ABONĒTĀ PRESES IZDEVUMA PIEGĀDE

3.1. Neatkarīgi no tā, kurš veic abonētā preses izdevuma piegādi Klientam, Klienta apkalpošanas servisu nodrošina ABONE.LV pa tālruņiem 67772101; 26623555 vai elektroniski, Klientam nosūtot rakstisku iesniegumu uz e-pastu: abone@abone.lv
3.2. Abonēto preses izdevumu piegādi Klientam atkarībā no piegādes adreses veic pasta komersanti VAS “Latvijas Pasts” vai SIA “EXPRESS GROUP”.
3.3. Abonēto preses izdevumu piegāde tiek veikta atbilstoši konkrētā pasta komersanta piegādes standartiem.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Abonementa maksu nosaka attiecīgā preses izdevuma izdevējs.
4.2. Par Abonementu var norēķināties: 
4.2.1. Izvēloties tūlītēju samaksu vietnē abone.lv;
4.2.1.1. ar VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron maksājumu kartēm internetā (nauda no kartes konta tiek noņemta Abonementa pirkuma noformēšanas brīdī);
4.2.1.2. ar tiešo AS “Swedbank” vai AS “SEB banka” internetbankas maksājumu;
Izvēloties tūlītēju samaksu abone.lv, pēc apmaksas veikšanas Klients e-pastā saņems pasūtījuma  apstiprinājumu.
4.2.2. Izvēloties apmaksas veidu “Rēķins” (rēķins tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pastu) ar pārskaitījumu no jebkuras bankas pēc Klienta ieskatiem uz jebkuru no ABONE.LV rēķinā, ko Klients ir saņēmis pa e-pastu, norādītajiem ABONE.LV norēķinu kontiem (Abonementa pirkuma apstrāde tiek uzsākta tikai tad, kad maksājums ir saņemts ABONE.LV norēķinu kontā). Apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu, no Klienta var tikt iekasēta komisijas maksa saskaņā ar attiecīgās bankas izcenojumiem.
 4.3. Ja Klients izvēlējies šo Noteikumu 4.2.2.punktā minēto apmaksas veidu, tad, veicot maksājumu, obligāti jānorāda ABONE.LV rēķina numurs un maksājums jāveic līdz ABONE.LV rēķinā norādītajam termiņam.

5. ABONEMENTA PĀRADRESĀCIJAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Klients var pāradresēt Abonementu, t.i., var mainīt abonētā preses izdevuma piegādes adresi (Latvijas Republikas robežās) ar Klienta norādīto Abonementa pāradresēšanas sākuma datumu, bet ne ātrāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no Klienta rakstiska paziņojuma par pāradresāciju saņemšanas brīža.
5.2. Pāradresāciju neatkarīgi no abonētā preses izdevuma piegādātāja, Klients var veikt zvanot uz ABONE.LV Klientu apkalpošanas servisa tālruni 67772101 vai 26623555, vai atsūtot rakstisku iesniegumu uz ABONE.LV e-pastu: abone@abone.lv  
5.3. Klients var pārtraukt Abonementu, nosūtot rakstisku iesniegumu uz e-pastu: abone@abone.lv. Iesniegumā Klientam ir pienākums norādīt, kāda preses izdevuma abonements tiek pārtraukts, piegādes adrese, kā arī naudas izmaksāšanai nepieciešamā informācija (Klienta vārds, uzvārds, personas kods (fiziskām personām) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskām personām), bankas nosaukums un konta numurs). Par Preses izdevuma abonementa pārtraukšanas noformēšanu tiek iekasēta maksa EUR 2,85
5.4. Abonementa pārtraukšana tiek nodrošināta, sākot ar nākamo pilno Abonementa perioda kalendāro mēnesi un Klientam atmaksājamā Abonementa summa tiek aprēķināta vienīgi par atlikušajiem Abonementa termiņa pilnajiem mēnešiem. 
5.5. Abonementa pārtraukšanas gadījumā, Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Klienta iesnieguma saņemšanas uz Klienta iesniegumā norādīto konta numuru bankā tiek atmaksāts Abonementa maksas atlikums par neizmantoto Abonementa periodu, ievērojot Noteikumu 7.3. un 7.4.punktos noteikto.

6. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Klientam ir tiesības pieteikt ABONE.LV pretenzijas par nepiegādātu vai savlaicīgi nepiegādātu abonēto preses izdevumu, zvanot ABONE.LV Klientu apkalpošanas servisam pa tālruni 67772101 vai 26623555 vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv, šādos termiņos:
6.1.1. par preses izdevumiem ar periodiskumu 5 reizes nedēļā – 1 (vienas)  nedēļas laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas; 
6.1.2. par preses izdevumiem, kas iznāk vienu reizi nedēļā – 2 (divu) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.1.3. par izdevumiem, kas iznāk divas reizes mēnesī – 4 (četru) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.1.4. par izdevumiem, kas iznāk vienu reizi mēnesī vai retāk – 1 (viena) mēneša laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.2. ABONE.LV ir pienākums divu darba dienu laikā (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas) no Klienta pretenzijas saņemšanas noskaidrot  abonētā preses izdevuma nesaņemšanas iemeslus un sniegt Klientam atbildi.

7. ABONE.LV ATBILDĪBA

7.1. ABONE.LV ir atbildīgs vienīgi par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti Klientam, ja šādi zaudējumi ir Noteikumu pārkāpumu sekas un nodarīti ABONE.LV rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā.
7.2. ABONE.LV nav atbildīgs par:
7.2.1. ārvalstu preses izdevumu piegādes aizkavēšanos;
7.2.2. preses izdevumu piegādi šo noteikumu 2.4, 2.5. un 2.6.punktu neievērošanas gadījumā;
7.2.3. preses izdevuma saturu, poligrāfisko kvalitāti un preses piegādi, kad izdošana tiek kavēta izdevēja vai trešo personu vainas dēļ.
7.3. Gadījumā, ja izdevējs pārtrauc abonētā preses izdevuma izdošanu pirms apmaksātā Abonementa perioda beigām vai gadījumā, ja Klients pārtrauc Abonementu, Abonementa maksas daļu par neizdotajiem vai Abonementa pārtraukšanas gadījumā nepiegādātajiem preses izdevuma numuriem ABONE.LV atmaksā Klientam tikai pēc atmaksai paredzētās naudas summas saņemšanas no attiecīgā preses izdevēja.
7.4. ABONE.LV neatmaksā Klientam Abonementa maksas daļu gadījumā, ja attiecīgā preses izdevuma izdevējs ir maksātnespējīgs vai likvidēts.
7.5. Ja Klients saņemtajam preses izdevumam konstatē slēptus defektus, Klients par šāda izdevuma saņemšanu informē ABONE.LV, zvanot Klientu apkalpošanas servisam pa tālruni 67772101 vai 26623555, vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv

8. KLIENTU DATU BĀZE

8.1. Abonementa noformēšanai, abonēto preses izdevumu piegādāšanas nodrošināšanai un Noteikumos noteikto saistību izpildei Klienta personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu, labošanu un nodošanu trešajām personām nodrošina ABONE.LV. ABONE.LV ir tiesīgs pieprasīt Klientu personas datus un uzglabāt tos ABONE.LV Klientu datu bāzē, kā arī nodot šos datus Klienta abonēto preses izdevumu izdevējam un pasta komersantiem VAS “Latvijas Pasts” un SIA “EXPRESS GROUP”.
8.2. ABONE.LV ir tiesības izmantot Klienta adreses datus, tālruņa numuru un e-pasta adresi  mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, informēšanai par ABONE.LV pakalpojumiem, kā arī reklāmas produkcijas piegādei.
8.3. Noformējot Abonementa pirkumu un apmaksājot rēķinu, Klients piekrīt rēķinā minēto datu korektumam un šo Noteikumu 8.1. un 8.2. punktā minēto pasākumu veikšanai.
8.4. Klientam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, kā arī informēšanai par ABONE.LV pakalpojumiem un reklāmas produkcijas piegādei. Atteikties iespējams, noformējot pasūtījumu abone.lv vai nosūtot rakstisku paziņojumu ABONE.LV Klientu apkalpošanas servisam uz e-pastu: abone@abone.lv
8.5. Pēc Klienta pieprasījuma, kas veikts zvanot ABONE.LV Klientu apkalpošanas servisam pa tālruņiem 67772101 vai 26623555, vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv, var tikt veikta Klienta personas datu labošana vai dzēšana ABONE.LV Klientu datu bāzē.

9. KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA “ABONE.LV”
Braslas iela 29-6, Rīga, LV-1084
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40203082088
AS Swedbank, norēķinu konts: LV95HABA0551043824459, SWIFT: HABALV22 
AS SEB banka, norēķinu konts: LV80UNLA0055000228646, SWIFT: UNLALV2X 
Tālruņa numuri 67772101; 26623555
E-pasts: abone@abone.lv